229 view

นายสุริยา จินดาวงษ์

เอกอัครราชทูต

ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ

 

พันเอกเทอดศักดิ์ ใจอารีย์

ที่ปรึกษาทางทหาร

 

นางธารารัตน์ หาญลำยวง

อัครราชทูตที่ปรึกษา

 

นางณิชมน เมย์ เช

ที่ปรึกษา

 

นายศรวุช นรภูมิพิภัชน์

ที่ปรึกษา

 

นายสุรัติ สุวรรณนิกขะ

ที่ปรึกษา

 

นางสาวญาณินี น่าชม

ที่ปรึกษา

 

นายหลุยส์มงคล ทรัพย์กุล

ที่ปรึกษา

 

นายจตุฉัตร ชมไม้

ที่ปรึกษา

 

นายกรินทร์ กุญชร ณ อยุธยา

เลขานุการเอก

 

นางสาวพรระวี โพธิ์นทีไท

เลขานุการเอก

 

นางพิชญา หวานสนิท

 

นางสาวศศินุชชา แสนแพร่

    

จ่าสิบเอก ชลากร ภรัณยูวิภัช