ไทยย้ำความสำคัญของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในช่วงพิธีเปิดการประชุม High-level Political Forum for Sustainable Development 2022 (HLPF 2022)

ไทยย้ำความสำคัญของการประสานงานที่มีประสิทธิภาพในช่วงพิธีเปิดการประชุม High-level Political Forum for Sustainable Development 2022 (HLPF 2022)

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.ค. 2565

| 37 view

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม High-level Political Forum for Sustainable Development ประจำปี ค.ศ. 2022 (HLPF 2022) ที่หอประชุมสมัชชา สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ในฐานะรองประธานคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council - ECOSOC) แห่งสหประชาชาติ ซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุม Coordination Segment โดยในการประชุมดังกล่าวมีนาย Collen Vixen Kelapile เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรบอตสวานา และประธาน ECOSOC ทำหน้าที่ประธานการประชุม มีนาง Amina J. Mohamed รองเลขาธิการสหประชาชาติ ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนเยาวชน และวง aespa วงดนตรีจากสาธารณรัฐเกาหลีเข้าร่วมกล่าวถ้อยแถลงด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ได้กล่าวสรุปผลการประชุม Coordination Segment เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเน้นประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้

A ll – ย้ำว่าผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดมีความสำคัญ และควรรับฟังเสียงทุกเสียง
E quity & Empowerment – ฟื้นฟูความเสมอภาคและส่งเสริมการสร้างความแข็งแกร่งแก่กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะสตรีและเด็กหญิง
S ustainability & Synergy – เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อเร่งรัดการอนุวัติวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development)
P eople & Planet – เน้นความสมดุลในการดำเนินนโยบายที่มีคนเป็นศูนย์กลางและการพิทักษ์โลก
A rchitecture – ขอให้ทุกภาคส่วนในระบบ ECOSOC ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

ถ้อยแถลงฉบับเต็มสามารถสืบค้นได้จาก https://image.mfa.go.th/mfa/0/65eEO8OxFL/Statement_2022/PR_statement_opening_HLPF_05.07.65_as_delivered.pdf

AESPA เพื่อ HLPF

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

PR_statement_opening_HLPF_05.07.65_as_delivered.pdf